تماس با دبیرخانه جشنواره از 2 طریق امکان پذیر است.

ایمیل  dordaaneh@richt.ir

ادمین تلگرام t.me/Iranianjewely

Refresh Code