عضویت(ثبت نام) برای تمام گروه ها الزامی است.

ارائه کارت ملی و دانشجویی معتبر  برای دانشجویان الزامی است.

ارائه کارت ملی معتبر  برای شرکت کنندگان بخش مسابقه الزامی است.

ارائه کارت شناسایی معتبر برای اعضای هیأت علمی الزامی است.

برای ثبت نام در سامانه روی عضویت کلیک کنید.